Tietosuojaseloste – UniSportin hieronta-asiakastiedot (AJAS)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen tietosuojaseloste koskien UniSportin hierontatoimintaa.

1 Rekisterinpitäjä

UniSport, Helsingin yliopisto (y-tunnus 0313471-7)
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22151

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

UniSport asiakaspalvelu
PL 53 (Fabianinkatu 28)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 22151, unisport.asiakaspalvelu@helsinki.fi


Helsingin yliopiston tietosuojavastaavaan saat yhteyden sähköpostitse: tietosuoja@helsinki.fi

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukainen peruste


Tietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin
•    terveydenhuollon palvelujen (hieronta), toteuttamiseen ja hoitokirjausten dokumentointiin
•    hierontaan mahdollisesti vaikuttavan asiakkaan terveydentilan kartoittamiseen ja asiakkaan hoidon suunnitteluun,
•    lainsäädännön edellyttämän raportointitiedon keräämiseen
•    selvityspyyntöjen ja mahdollisten vaaratilanteiden käsittelyyn

Henkilötietojen käsittely on tarpeen UniSportin ja asiakkaan välisen sopimuksen toteuttamiseksi, palvelun tarjoamiseksi turvallisesti sekä lainsäädännöllisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Lainsäädännöllä viitataan kansalliseen terveydenhuollon ammattilaisia koskevaan lainsäädäntöön. Terveyteen liittyvien tietojen käsittely on tarpeen terveyshuollollisen hoidon ja käsittelyn suorittamiseksi ja terveydenhuollon ammattilaisen on potilaslainsäädännön mukaisesti kirjattava palvelun antamiseksi tarpeelliset tiedot. Terveyteen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä ja niihin on pääsy vain hierojilla.

 

4 Mitä henkilötietoja käsittelemme?


Käsittelemme hierontatoiminnassa seuraavia henkilötietoja:
-    perustiedot: nimi, syntymäaika, hetu, yhteystiedot, kotikunta
-    muut taustatiedot: ammatti, harrastukset, mahdolliset vaivat / oireet, sairaudet, lääkitys
-    Vasta-aiheet: terveydelliset esteet tai muut huomioon otettavat seikat hieronnan toteuttamisessa
-    Käyntikirjaukset: käynti kerrat ja mahdolliset lisähuomiot seuraavaa hierontaa varten
 
5 Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot saadaan asiakkaalta, eikä tietoja kerätä muista lähteistä.

 

6 Tietojen säännön mukaiset luovutukset


Tietoihin on pääsy ainoastaan hierontaa toteuttavilla terveydenhuollon ammattilaisilla eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena mahdolliset lakiin perustuvat valvontaviranomaisten tarkastuksiin liittyvät tieto- tai selvityspyynnöt.  

 

7 Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?


Tietojen lakisääteinen säilytysaika on 120 vuotta asiakkaan syntymästä.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuoelle.

 

10 Mitä oikeuksia sinulla on?

Oikeuksiesi käyttämiseksi, voit olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun yhteysosoitteeseen.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja miten niitä käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa kenelle tahansa UniSportin hierojalle, joka ne korjaa. Ajankohtaiset tiedot ja kuulumiset käydään läpi hierojien kanssa myös aina ennen hieronnan alkua.


Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus vaatia tarpeettomien henkilötietojesi poistamista. Tiedot poistetaan seuraavissa tapauksissa:
•    henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin,
•    vastustat käsittelyä (kuvaus vastustamisoikeudesta on alempana) eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai
•    henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä tarkoittaa, että me säilytämme tietojasi mutta emme käsittele niitä muin tavoin.
Sinulla on tämä oikeus seuraavissa tapauksissa:
•    kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa niiden paikkansapitävyyden
•    käsittely on lainvastaista ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista
•    emme enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Valitusoikeus


Mikäli sinulla herää kysyttävää koskien henkilötietojesi käsittelyäsi, voit aina olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun yhteysosoitteeseen tai yliopiston tietosuojavastaavaan. Sinulla on kuitenkin myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja.fi), mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen


Saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Löydät tietosuojaselosteen uusimman version aina verkkosivuiltamme.